• کاربر گرامی در این بخش می توانید وضعیت کمی و کیفی عملکرد مسئولان محیط زیست کشور را بر مبنای مصاحبه ها و نظرات مردمی بر روی نمودار مشاهده فرمایید.
راهنمای نمودار
  • الف.تعدادکل مصاحبه های انجام شده
  • ب.تعدادکل مصاحبه آینده
  • پ.تعدادکل سوالات درمصاحبه های گذشته
  • ت.تعدادکل پاسخ ها درمصاحبه های گذشته
  • ث.تعدادکل سوالات بی پاسخ درمصاحبه های گذشته
  • ج.متوسط تعداد سوال درهرمصاحبه
  • د.متوسط تعدادجواب درهرمصاحبه