• کاربر گرامی در این بخش می توانید وضعیت کمی و کیفی عملکرد محیط زیست کشور را بر روی نمودار مشاهده فرمایید.
  • شاخص های تعیین رتبه برای افراد، نهادها و سازمان ها بر اساس تعداد اعضا، میزان تولید محتوا و بازخورد جامعه محیط زیست نسبت به موارد مذکور می باشد.