• کاربر گرامی در این بخش می توانید وضعیت کمی و کیفی نظرسنجی ها و نظرات مردمی بر روی نمودار مشاهده فرمایید.
راهنمای نمودار
  • الف.تعداد کل نظرسنجی های انجام شده
  • ب.تعدادکل نظرسنجی های آینده
  • پ.تعداد کل شرکت کننده ها
  • ت.تعداد کل نظرات