• امکان ثبت نظرسنجی برای تمامی اعضاء سامانه اعم از سازمانی، نهادها،و افراد عضو سامانه امکان پذیر می باشد .
  • شما می توانید برای دریافت نظرات دیگران، با درج سوال در سامانه، آن را بین افراد سازمانی و غیرسازمانی به نظرسنجی بگذارید.
  • شرکت در نظرسنجی برای عموم امکان پذیر می باشد.
 
موضوع نظرسنجی طراح نظرسنجیتاریخ شروعتاریخ پایان
مدیریت صنایع چوبدکتر میثم مهری چروده1395/07/081400/07/15